Про нас

 

Міжнародний процес «Освіта в інтересах сталого розвитку»

Із загостренням глобальної екологічної кризи у ХХ столітті постала проблема пошуку нових шляхів для її розв’язання, що призвело до внесення у порядок денний світового співтовариства питання про перехід людства до сталого розвитку. У зв’язку із цим пріоритетними завданнями сучасної освіти є формування якісно нового суспільства, поведінка і стиль повсякденного життя якого спрямовані на раціональне ставлення до природних ресурсів та їх збереження. Екологічно свідоме суспільство повинно функціонувати на нових засадах і принципах, де збереження природи вважалося б таким же важливим як і захист власного життя. Таке суспільство не залежить від економічних сплесків та занепадів. Саме на таких засадах сформувалось поняття стійкий або сталий розвиток.

Вперше поняття сталого розвитку було сформульовано у доповіді «Наше спільне майбутнє» («Our Common Future») голови Міжнародної комісії з питань екології та розвитку ООН Гру Харлем Брутланд у 1987 році. Воно трактувалось достатньо просто і конкретно: це такий розвиток, який задовольняє потреби сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

На 2-ій Конференції ООН з навколишнього середовища (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) вперше було сформульовано основні положення стійкого розвитку, задекларовані у програмному документі «Порядок денний ХХІ століття», або «Програма 21». У документі підкреслюється, що освіту, підвищення інформованості населення і професійну підготовку, слід визнати як процес, за допомогою якого людина і суспільство можуть повною мірою розкрити свій потенціал. Освіта має вирішальне значення для сприяння сталому розвитку та розширення можливостей людей у вирішенні питань довкілля і розвитку.

Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2002 року була прийнята резолюція про Десятиліття освіти для сталого розвитку з 2005 по 2014 рік. Метою Десятиліття є забезпечення суспільного розуміння важливості навчання і підготовки кадрів для сталого розвитку.

А у 2005 році міністри охорони навколишнього середовища та освіти держав-членів Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН прийняли Стратегію освіти для сталого розвитку. Мета даної Стратегії полягає в заохоченні держав - членів ЄЕК ООН до розвитку і включенню освіти для сталого розвитку в свої системи формальної освіти в рамках всіх відповідних навчальних дисциплін, а також неформальної і інформальної (спонтанної, побічної освіти, що набувається з життєвим досвідом особи) освіти.

 

Процес «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні»

Послідовний перехід України, як і всього світого співтовариства, до сталого розвитку відбувається відповідно до рекомендацій і приниципів, викладених у документах Конференції ООН з навколишнього середовища (ЮНСЕД). У березні 2005 року Україна приєдналася до 55-ти країн, які підписали документ ООН  «Стратегія освіти для стійкого розвитку».  Під час 190-ої сесії Виконавча Рада ЮНЕСКО зазначила, що пріорітетом діяльності є визначення подальшої програми роботи на період після 2014 року (завершення Десятиріччя освіти для стійкого розвитку), до якої активно залучилися українські науковці, екологи, освітяни, державні діячі та громадськість.

Започаткована ЄЕК ООН ініціатива «Освіта в інтересах сталого розвитку», підтримується Україною, зокрема Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Зокрема,  за участю неурядових громадських організацій розроблено Стратегію екологічної освіти для сталого розвитку;  ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Бондар Олександр Іванович є відповідальною особою від України (Focal Point) з питань впровадження згаданої ініціативи ЄЕК ООН, є членом наглядової ради ЄЕК ООН в процесі «Освіта в інтересах сталого розвитку», на постійні основі бере участь у засіданнях та підготовці документів та міжнародних рішень в сфері освіти в інтересах сталого розвитку.

Визначним кроком на шляху розвитку освіти в інтересах сталого розвитку стало прийняття Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, яка визначає екологізацію освіти, а серед перспективних завдань – оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентного підходу та особистісної орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку.

Також, у 2011 роках прийнято Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» та затверджено «Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки», якими, зокрема, передбачено розроблення і реалізація Стратегії екологічної освіти з метою сталого розвитку українського суспільства та економіки України, а також ряд інших питань, що сприятимуть розвитку освіти для сталого розвитку.

 

Напрямки діяльності процесу «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні»

Ураховуючи надзвичайну важливість розвитку екологічної  освіти, її значення для розвитку освіти в інтересах сталого розвитку, необхідність досягнення стратегічних цілей та завдань, визначених Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» та Стратегію ЄЕК ООН освіти для сталого розвитку,  до основних напрямків діяльності процесу «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» належать:

 • розвиток національної законодавчої та методичної бази для запровадження основ освіти в інтересах сталого розвитку шляхом підготовки концепції освіти в інтересах сталого розвитку, національного плану дій з впровадження стратегії освіти в інтересах сталого розвитку, створення та діяльність Міжгалузевої робочої групи з питань екологічної освіти та освіти в інтересах сталого розвитку;
 • розширення можливостей  для розбудови спроможності вчителів і учнів на локальному шляхом пілотного запровадження елементів освіти в інтересах сталого розвитку рівні в загальноосвітніх школах  (інформаційно-просвітницькі матеріали, в т.ч. екологічні ігри, семінари, тренінги тощо);
 • створення партнерської мережі, в тому числі громадських організацій, які працюють задля впровадження освіти в інтерсах сталого розвитку на території України;
 • висвітлення та поширення результатів діяльності  та  обмін досвідом України на міжнародному рівні, участь у підготовці пропозицій до програми роботи на період після 2014 року (після закінчення Десятиріччя освіти для стійкого розвитку, визначеного ЮНЕСКО).

Сподіваємося, що наш сайт «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» стане важливим внеском у розбудові спроможності в галузі екологічної освіти в інтересах сталаого розвитку.

 

Завдання Партнерської мережі «Екологічна освіта для сталого розвитку в Україні»

 • Об’єднати всі зацікавлені сторони (громадські організації, заклади освіти, школи, органи державної влади та інших партнерів) у єдину Мережу «Екологічна освіта для сталого розвитку в Україні».
 • Забезпечити обмін досвідом, інформацією, матеріалами та корисними контактами в межах Мережі.
 • Забезпечити доступ та збір наявних нормативних національних та міжнародних документів, навчально-пізнавальних та навчально-методичних матеріалів, інформацію про міжнародний досвід тощо у галузі освіти для сталого розвитку.
 • Сприяти навчанню українського суспільства навичкам будувати власне життя з урахуванням потреб сталого розвитку.
 • Сприяти формуванню якісно нового суспільства, яке б функціонувало на засадах сталого розвитку.

 

Приєднатися до Мережі

Якщо Ви зацікавлені у розвитку освіти для сталого розвитку, то приєднуйтесь до нашої мережі «Освіта для сталого розвитку в Україні». Допоможуть Вам в цьому наші волонтери з громадської спілки «Центр сталого розвитку та інновацій», яка є лідером Партнерської мережі.  

Члени Мережі:

 • Сприяють розвитку освіти для сталого розвитку в Україні;
 • Обмінюються досвідом та інформацією з іншими членами Мережі;
 • Беруть участь в діяльності (заходах міжнародного, національного, локального характеру), за підтримки Мережі та її членів;
 • Поширюють інформацію про Мережу серед зацікавлених сторін та сприяють залученню нових членів;
 • Досвід, інформація та діяльність Мережі є вільною, доступною та прозорою.

Для того щоб приєднатися до Мережі, відправте, будь ласка, заповнену анкету на електронну osvita_development@ukr.net.